Bảng xếp hạng những loại chó thông minh nhất thế giới

Chó thông minh nhất thế giới hiện nay là loại chó nào ? Theo các bạn chó nào là loài chó thông minh nhất hiện nay. Bảng tổng hợp đánh giá xếp hạng về độ thông minh của các loài chó hiện nay trên thế giới dưới đây sẽ giúp các bạn phần nào hiểu hơn về vấn đề này. Tất nhiên, đây chỉ là những thống kê mang tính chất tương đối mà thôi.

A. Chó thông minh cao

Sự hiểu biết về lệnh mới: Ít hơn 5 lần lặp lại.

Tuân theo lệnh đầu tiên: 95% thời gian hoặc tốt hơn.

Rank Breed
1 Border Collie
2 Poodle
3 German Shepherd
4 Golden Retriever
5 Doberman Pinscher
6 Shetland Sheepdog
7 Labrador Retriever
8 Papillon
9 Rottweiler
10 Australian Cattle Dog

B. Chó làm việc tuyệt vời

Sự hiểu biết về lệnh mới: 5 đến 15 lần lặp lại.

Tuân theo lệnh đầu tiên: 85%  hoặc tốt hơn.

Rank Breed
11 Pembroke Welsh Corgi
12 Miniature Schnauzer
13 English Springer Spaniel
14 Belgian Tervuren
15 Schipperke
Belgian Sheepdog
16 Collie
Keeshond
17 German Shorthaired Pointer
18 Flat-Coated Retriever
English Cocker Spaniel
Standard Schnauzer
19 Brittany
20 Cocker Spaniel
21 Weimaraner
22 Belgian Malinois
Bernese Mountain Dog
23 Pomeranian
24 Irish Water Spaniel
25 Vizsla
26 Cardigan Welsh Corgi

 

C. Mức trên trung bình Chó làm việc

Sự hiểu biết về lệnh mới: 15-25 lần lặp lại.

Tuân theo lệnh đầu tiên: 70% thời gian hoặc tốt hơn.

Rank Breed
27 Chesapeake Bay Retriever
Puli
Yorkshire Terrier
28 Giant Schnauzer
29 Airedale Terrier
Bouvier Des Flandres
30 Border Terrier
Briard
31 Welsh Springer Spaniel
32 Manchester Terrier
33 Samoyed
34 Field Spaniel
Newfoundland
Australian Terrier
American Staffordshire Terrier
Gordon Setter
Bearded Collie
35 Cairn Terrier
Kerry Blue Terrier
Irish Setter
36 Norwegian Elkhound
37 Affenpincher
Silky Terrier
Miniature Pinscher
English Setter
Pharaoh Hound
Clumber Spaniel
38 Norwich Terrier
39 Dalmatian

 

D. Trung bình để làm việc

Sự hiểu biết về lệnh mới: 25-40 lần lặp lại.

Tuân theo lệnh đầu tiên: 50% thời gian hoặc tốt hơn.

Rank Breed
40 Soft-Coated Wheaten Terrier
Bedlington Terrier
Smooth Fox Terrier
41 Curly-Coated Retriever
Irish Wolfhound
42 Kuvasz
Australian Shepherd
43 Saluki
Finnish Spitz
Pointer
44 Cavalier King Charles Spaniel
German Wirehaired Pointer
Black & Tan Coonhound
American Water Spaniel
45 Siberian Husky
Bichon Frise
English Toy Spaniel
46 Tibetan Spaniel
English Foxhound
Otterhound
American Foxhound
Greyhound
Wirehaired Pointing Griffon
47 West Highland White Terrier
Scottish Deerhound
48 Boxer
Great Dane
49 Dachshund
Stafforshire Bull Terrier
50 Alaskan Malamute
51 Whippet
Chinese Shar-pei
Wire Fox Terrier
52 Rhodesian Ridgeback
53 Ibizan Hound
Welsh Terrier
Irish Terrier
54 Boston Terrier
Akita

 

E. Dưới Trung Bình để làm việc

Sự hiểu biết về lệnh mới: 40-80 lần lặp lại.

Tuân theo lệnh đầu tiên: 30% thời gian hoặc tốt hơn.

 

Rank Breed
55 Skye Terrier
56 Norfolk Terrier
Sealyham Terrier
57 Pug
58 French Bulldog
59 Brussels Griffon
Maltese
60 Italian Greyhound
61 Chinese Crested
62 Dandie Dinmont Terrier
Petit Basset Griffon Vendeen
Tibetan Terrier
Japanese Chin
Lakeland Terrier
63 Old English Sheepdog
64 Great Pyrenees
65 Scottish Terrier
Saint Bernard
66 Bull Terrier
67 Chihuahua
68 Lhasa Apso
69 Bullmastiff

 

F. Bằng cấp thấp nhất để làm việc

Sự hiểu biết về lệnh mới: 80-100 lần lặp lại hay hơn.

Tuân theo lệnh đầu tiên: 25% thời gian hoặc tệ hơn.

Rank Breed
70 Shih Tzu
71 Basset Hound
72 Mastiff
Beagle
73 Pekingese
74 Bloodhound
75 Borzoi
76 Chow Chow
77 Bulldog
78 Basenji
79 Afghan Hound