Bảng xếp hạng những loại chó thông minh nhất thế giới

1

Chó thông minh nhất thế giới hiện nay là loại chó nào ? Theo các bạn chó nào là loài chó thông minh nhất hiện nay. Bảng tổng hợp đánh giá xếp hạng về độ thông minh của các loài chó hiện nay trên thế giới dưới đây sẽ giúp các bạn phần nào hiểu hơn về vấn đề này. Tất nhiên, đây chỉ là những thống kê mang tính chất tương đối mà thôi.

A. Chó thông minh cao

Sự hiểu biết về lệnh mới: Ít hơn 5 lần lặp lại.

Tuân theo lệnh đầu tiên: 95% thời gian hoặc tốt hơn.

RankBreed
1Border Collie
2Poodle
3German Shepherd
4Golden Retriever
5Doberman Pinscher
6Shetland Sheepdog
7Labrador Retriever
8Papillon
9Rottweiler
10Australian Cattle Dog

B. Chó làm việc tuyệt vời

Sự hiểu biết về lệnh mới: 5 đến 15 lần lặp lại.

Tuân theo lệnh đầu tiên: 85%  hoặc tốt hơn.

RankBreed
11Pembroke Welsh Corgi
12Miniature Schnauzer
13English Springer Spaniel
14Belgian Tervuren
15Schipperke
Belgian Sheepdog
16Collie
Keeshond
17German Shorthaired Pointer
18Flat-Coated Retriever
English Cocker Spaniel
Standard Schnauzer
19Brittany
20Cocker Spaniel
21Weimaraner
22Belgian Malinois
Bernese Mountain Dog
23Pomeranian
24Irish Water Spaniel
25Vizsla
26Cardigan Welsh Corgi

 

C. Mức trên trung bình Chó làm việc

Sự hiểu biết về lệnh mới: 15-25 lần lặp lại.

Tuân theo lệnh đầu tiên: 70% thời gian hoặc tốt hơn.

RankBreed
27Chesapeake Bay Retriever
Puli
Yorkshire Terrier
28Giant Schnauzer
29Airedale Terrier
Bouvier Des Flandres
30Border Terrier
Briard
31Welsh Springer Spaniel
32Manchester Terrier
33Samoyed
34Field Spaniel
Newfoundland
Australian Terrier
American Staffordshire Terrier
Gordon Setter
Bearded Collie
35Cairn Terrier
Kerry Blue Terrier
Irish Setter
36Norwegian Elkhound
37Affenpincher
Silky Terrier
Miniature Pinscher
English Setter
Pharaoh Hound
Clumber Spaniel
38Norwich Terrier
39Dalmatian

 

D. Trung bình để làm việc

Sự hiểu biết về lệnh mới: 25-40 lần lặp lại.

Tuân theo lệnh đầu tiên: 50% thời gian hoặc tốt hơn.

RankBreed
40Soft-Coated Wheaten Terrier
Bedlington Terrier
Smooth Fox Terrier
41Curly-Coated Retriever
Irish Wolfhound
42Kuvasz
Australian Shepherd
43Saluki
Finnish Spitz
Pointer
44Cavalier King Charles Spaniel
German Wirehaired Pointer
Black & Tan Coonhound
American Water Spaniel
45Siberian Husky
Bichon Frise
English Toy Spaniel
46Tibetan Spaniel
English Foxhound
Otterhound
American Foxhound
Greyhound
Wirehaired Pointing Griffon
47West Highland White Terrier
Scottish Deerhound
48Boxer
Great Dane
49Dachshund
Stafforshire Bull Terrier
50Alaskan Malamute
51Whippet
Chinese Shar-pei
Wire Fox Terrier
52Rhodesian Ridgeback
53Ibizan Hound
Welsh Terrier
Irish Terrier
54Boston Terrier
Akita

 

E. Dưới Trung Bình để làm việc

Sự hiểu biết về lệnh mới: 40-80 lần lặp lại.

Tuân theo lệnh đầu tiên: 30% thời gian hoặc tốt hơn.

 

RankBreed
55Skye Terrier
56Norfolk Terrier
Sealyham Terrier
57Pug
58French Bulldog
59Brussels Griffon
Maltese
60Italian Greyhound
61Chinese Crested
62Dandie Dinmont Terrier
Petit Basset Griffon Vendeen
Tibetan Terrier
Japanese Chin
Lakeland Terrier
63Old English Sheepdog
64Great Pyrenees
65Scottish Terrier
Saint Bernard
66Bull Terrier
67Chihuahua
68Lhasa Apso
69Bullmastiff

 

F. Bằng cấp thấp nhất để làm việc

Sự hiểu biết về lệnh mới: 80-100 lần lặp lại hay hơn.

Tuân theo lệnh đầu tiên: 25% thời gian hoặc tệ hơn.

RankBreed
70Shih Tzu
71Basset Hound
72Mastiff
Beagle
73Pekingese
74Bloodhound
75Borzoi
76Chow Chow
77Bulldog
78Basenji
79Afghan Hound

 

Comments are closed.

error: Content is protected !!