Người chơi chó chuyên nghiệp cần tìm hiểu về tổ chức FCI

Bạn đã biết gì về tổ chức FCI ? Vậy FCI là tổ chức gì ? Nếu bạn là một người chơi chó chuyên nghiệp và có thể thường xuyên các gải cuộc thi dogShow thì chắc hẳn bạn sẽ không thể nào bỏ qua được những thông tìn này. Các bạn có thể tham khảo FCI là gì ? 

FCI là một tổ chức quốc tế có trụ sở đặt tại Vương quốc Bỉ. FCI được thành lập vào năm 1911 và là một tổ chức quy tụ rất nhiều nước có phong trào nuôi chó giống phát triển rất mạnh mẽ như Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Nga, Nhật…. Tổ chức này hiện có 84 thành viên trên khắp thế giới (trong đó có 14 nước ở châu Á là thành viên), đồng thời có quan hệ công nhận chính thức lẫn nhau với cả 3 Hiệp hội chó giống của Anh (KC)– Mỹ (AKC) – Canada (CKC) là 3 nước có phong trào nuôi chó giống rất phát triển, nhưng không phải là thành viên của FCI.

FCI cũng đã có quan hệ với các liên đoàn cho các giống chó đặc thù, trong đó, nổi bật nhất là Liên đoàn các CLB nuôi chó giống GSD thế giới (WUSV).
Việc trở thành thành viên của FCI là một cơ hội rất tốt trong tiến trình hội nhập với phong trào nuôi chó giống trên thế giới.
Điều 1 – Uy ban toàn thể
1. Uy ban toàn thể sẽ họp ít nhất 2lần/năm. Nếu ủy ban điều hành xét thấy cần thiết, ủy ban toàn thể có thể họp thường xuyên hơn. Một cuộc họp bổ sung sẽ đựơc xảy ra trước cụôc họp hội đồng toàn thể FCI.
2. Tại mỗi cụôc họp, ngày và nơi cụôc họp tiếp theo tiến hành, nếu có thể, sẽ đựơc quyết định. Nếu các hoàn cảnh quan trọng và không thể dự báo trứơc có thể xảy ra, ngày và nơi họp có thể bị thay đổi (theo sự đồng ý của chủ tịch) miễn là có thời gian để thông báo cho mọi thành viên.
3. Thông báo các cuộc họp ủy ban toàn thể sẽ đựơc ban hành bởi giám đốc điều hành thay mặt cho chủ tịch. Các thông báo đựơc gởi bằng văn bản, ít nhất 1 tháng trứơc ngày họp. Giám đốc điều hành sắp xếp lịch trình làm việc và xác định các vấn đề đựơc đưa ra. Chủ tịch có thể thêm ý kiến vào lịch trình làm việc nếu cần sau cuộc họp gần nhất của ủy ban điều hành. Các thành viên của ủy ban sẽ thông báo cho giám đốc điều hành đúng hạn các vấn đề sẽ đưa ra lịch trình làm việc.
4. Mọi cuộc họp của ủy ban toàn thể sẽ tham gia bởi giám đốc điều hành mà giám đốc này sẽ ghi các biên bản cuộc họp. Biên bản phải đựơc lập thành văn bản bằng một trong 4 ngôn ngữ làm việc của FCI và đựơc gởi đến các thành viên của ủy ban toàn thể ít nhất 1 tháng sau cụôc họp. Việc dịch các biên bản thành các ngôn ngữ khác của FCI sẽ thực hiện càng sớm càng tốt.
5. Giám đốc điều hành sẽ giữ một sổ ghi ngày và nội dung của các nghị quyết đựơc phê chuẩn bởi ủy ban toàn thể. Sổ này luôn sẵn có trong mỗi cuộc họp cho các thành viên kiểm tra.
6. Trường hợp giám đốc điều hành không thể tham gia một cuộc họp, phải thay thế một cá nhân đại diện khác để ghi biên bản.
7. Biên bản của cuộc họp trứơc đó phải đựơc phê chuẩn bởi ủy ban toàn thể. Biên bản gốc phải đựơc ký bởi chủ tịch và giám đốc điều hành.
Điều 2 – Uy ban điều hành
Uy ban điều hành sẽ họp ít nhất 2lần/năm. Nếu chủ tịch xem là cần thiết, ủy ban điều hành có thể họp thường xuyên hơn.
Tại mỗi cuộc họp, ngày và nơi cụôc họp kế tiếp tiến hành, nếu có thể, sẽ đựơc quyết định.
Thông báo các cuộc họp ủy ban điều hành sẽ đựơc ban hành bởi giám đốc điều hành thay mặt cho chủ tịch. Các thông báo đựơc gởi bằng văn bản, ít nhất 1 tháng trứơc ngày họp. Chủ tịch sắp xếp lịch trình làm việc và xác định các vấn đề đựơc đưa ra. Các thành viên của ủy ban điều hành có thể thêm ý kiến vào lịch trình làm việc vào đầu cuộc họp.
Mọi cuộc họp của ủy ban điều hành sẽ tham gia bởi giám đốc điều hành mà giám đốc này sẽ ghi các biên bản cuộc họp. Biên bản phải đựơc lập thành văn bản bằng một trong 4 ngôn ngữ làm việc của FCI và đựơc gởi đến các thành viên của ủy ban toàn thể ít nhất 1 tháng sau cụôc họp. Việc dịch các biên bản thành các ngôn ngữ khác của FCI sẽ thực hiện càng sớm càng tốt.
Giám đốc điều hành sẽ giữ một sổ ghi ngày và nội dung của các nghị quyết đựơc phê chuẩn bởi ủy ban điều này. Sổ này luôn sẵn có trong mỗi cuộc họp cho các thành viên kiểm tra.
Biên bản của cuộc họp trứơc đó phải đựơc phê chuẩn bởi ủy ban điều hành. Biên bản gốc phải đựơc ký bởi chủ tịch và giám đốc điều hành.
Uy ban điều hành sẽ phân nhiệm vụ và thanh toán lương của giám đốc điều hành và nhân sự.
Điều 3 – Quản lý nội bộ
Chủ tịch FCI và giám đốc điều hành có thể họp thường xuyên nếu cần.
Tại các cụôc họp hội đồng toàn thể, chủ tịch và giám đốc điều hành sẽ trình bày một báo cáo về các hoạt động của ủy ban và văn phòng FCI.
Điều 4 – Các tổ chức quốc gia
Các tổ chức quốc gia và các thành viên của tổ chức này dựa trên một trách nhiệm song phương không can thiệp vào vấn đề nghiên cứu loài chó của quốc gia khác có mặt trong tổ chức FCI khi chưa có sự cho phép bởi tổ chức quốc gia đó.
Các tổ chức quốc gia liên kết với FCI sẽ không đựơc quyền liên kết với tổ chức nghiên cứu chó từ quốc gia khác nếu tổ chức này không thuộc quốc gia đựơc công nhận bởi FCI.
Điều 5 – Các tiêu chuẩn
Các tổ chức quốc gia phải cung cấp cho ủy ban toàn thể một danh sách tất cả các loài giống quốc gia và mô tả các loài giống này (theo chuẩn) bằng tiếng Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nhan. Các tiêu chuẩn phải đựơc thiết lập phù hợp với mẫu đựơc áp dụng bởi FCI.
Một tiêu chuẩn mới hay một tiêu chuẩn đựơc sửa đổi phải đựơc công bố bằng ít nhất một trong các ngôn ngữ làm việc của FCI. Việc công bố này, đựơc qui định ngày, sẽ đựơc thực hiện thông qua tổng thư ký.
Uy ban toàn thể phải đựơc thông báo mọi sự thay đổi về tiêu chuẩn theo cùng cách như trên.
Trước khi một tiêu chuẩn mới hay một sự thay đổi tiêu chuẩn trong một tiêu chuẩn hiện hữu đựơc phê chuẩn, Uy ban tiêu chuẩn phải đựơc tham vấn và nếu có bất kỳ nghi ngờ gì, đặc biệt khi một giống chó lới đựơc chấp thuận, cần có ý kiến của ủy ban khoa học.
Mọi sửa đổi đối với tiêu chuẩn và tiêu chuẩn mới sẽ đựơc phê chuẩn bởi Uy ban toàn thể sau khi ủy ban tiêu chuẩn kiểm tra và, nếu cần thiết, sau khi ủy ban khoa học kiểm tra. Các tiêu chuẩn mới, cùng với việc chấp thuận giống mới, phải đựơc phê chuẩn bởi ủy ban toàn thể.
Nhiệm vụ của các tổ chức đi đầu là công bố quốc gia của mình làm quen với các tiêu chuẩn mới hay các thay đổi trong tiêu chuẩn theo cách ngắn nhất.
Khi các tiêu chuẩn mới hay đựơc sửa đổi đựơc phê chuẩn, chúng phải đựơc công bố cùng một lúc 4 ngôn ngữ làm việc.

Điều 6 – Sổ tồn căn (gốc)
Các thành viên/đối tác hợp đồng sẽ công nhận sổ tồn căn của từng thành viên/đối tác bao gồm phụ lục và danh sách chờ và sẽ không công nhận bất kỳ sổ tồn căn nào khác hay hồ sơ giống chó nào khác trong các quốc gia thành viên/đối tác hợp đồng của FCI. Một danh sách ban đầu đựơc công nhận sẽ đựơc công bố và cập nhật bởi tổng thư ký FCI.
Sổ tồn căn của mỗi thành viên/đối tác hợp đồng FCI đựơc cung cấp cho các tổ chức đựơc công nhận bởi FCI cho mục đích nghiên cứu.
Chỉ trong trường hợp các loài chó từ các quốc gia không phải là thành viên của FCI hay chưa có thỏa thuận công nhận với FCI, tổ chức quốc gia và câu lạc bộ chó, không tính đến điều khoản bên trên, có thể đăng ký giống chó của mình với một giống chưa đựơc công nhận tại một phụ lục của sổ tồn căn (đựơc gọi là danh sách chờ), khi giống chó đã đựơc kiểm tra bằng một trọng tài đựơc công nhận; giống của nó, tính từ thế hệ thứ 4, có thể đưa vào sổ tồn căn.
Khi các câu lạc bộ chó công bố danh sách chó liên quan đến các giống trong phạm vi thẩm quyền của mình, danh sách công bố phải nêu rằng nó không phải là một sổ tồn căn chính thức.
Khi các loài chó đựơc đánh số thứ tự trong danh sách này, các số này không được xem là số loài chó.
Các tổ chức quốc gia và câu lạc bộ chó không thể đăng ký trong sổ tồn căn của mình ngoài trừ phù hợp với qui định loài giống của FCI.
Tại các quốc thành viên/đối tác hợp đồng nơi các câu lạc bộ chó giữ các sổ tồn căn, nó phải nêu rõ loài giống mà câu lạc bộ đang giữ sổ là thành viên của một hiệp hội quốc gia.
Nếu một con chó bán ra nứơc ngoài, tổ chức quốc gia phải xác nhận ‘loài xuất khẩu’ đựơc cấp bởi câu lạc bộ chó. Tuy nhiên, ngăn cấm phát hành giấy chưng nhận loài xuất khẩu cho một con chó không được nhận dạng bởi hình xâm hay con chíp.
Đối với mỗi con chó đựơc đăng ký bởi một quốc gia thành viên/đối tác hợp đồng FCI và đựơc xuất khẩu ra nứơc ngoài, tổ chức quốc gia vừa đăng ký sẽ xác nhận việc chuyển quyền sở hữu cho người sở hữu nứơc ngoài bằng cách nêu tên và địa chỉ của người sở hữu mới.
Các tổ chức quốc gia và câu lạc bộ chó không thể thay đổi tên của một con chó được đăng ký trong một sổ tồn căn.
Số đăng ký gốc và chữ viết tắt của sổ tồn căn phải ghi trên hồ sơ nghiên cứu loài chó (các chương trình thử nghiệm, biểu catalogue cuộc thi, loài, mẫu đăng ký).
Khi một con chó đựơc bán ra nứơc ngoài, số đăng ký mới trong sổ tồn căn phải đựơc lưu giữ trên hồ sơ gốc.
Khi thực hiện điều này, chữ viết tắt của sổ tồn căn mới phải đựơc đứng trước số đăng ký và việc đăng ký phải đựơc chứng thực bằng con dấu và chữ ký của tổ chức đang giữ sổ tồn căn.
Các thành viên/đối tác hợp đồng phải cung cấp mẫu các loại chó vẫn còn hiệu lực tại quốc gia của mình cho các tổ chức quốc gia khác. Tất cả các thành viên/đối tác hợp đồng phải đựơc thông báo ngay lập tức về mọi sự thay đổi mẫu giống chó.
Tại quốc gia mà các câu lạc bộ chó ban hành các mẫu giống chó, chữ viết tắt của quốc gia là thành viên/đối tác hợp đồng của FCI phải đựơc nêu rõ ràng trên những mẫu này.
Hồ sơ phải đựơc cung cấp, trứơc số đăng ký, các chữ viết tắt của sổ tồn căn mà chó đựơc đăng ký (ví dụ: SHSB/LOS: n0 255 333) để nêu rõ là sổ tồn căn mà chó đã đựơc đăng ký đầu tiên.
Các loài chó có tính hiệu lực chính thức. Một loài chó có thể bị thay đổi bởi tổ chức đăng ký chó gần đây.
Dựa trên việc phát hành loài chó, các sai lệnh có thể của mẫu tương ứng từ màu đựơc mô tả theo tiêu chuẩn đựơc nêu rõ ràng trên loài chó có sự khác biệt đối tiêu chuẩn giống.
i đồng toàn thể tại Buenos Aires, tháng 7/2005.

Điều 7 – Tên loài chó
Thành viên và các tổ chức liên kết công nhận tên loài chó được đăng ký bởi các thành viên và tổ chức liên kết khác. Họ sẽ không đựơc phép sử dụng các tên loài chó này bởi các cá nhân sống tại các quốc gia thành viên/đối tác hợp đồng khác của FCI.
Sự công nhận song phương tên loài chó là cần thiết cho các quốc gia thành viên/đối tác hợp đồng để đưa tên loài chó vào sổ đăng ký quốc tế đựơc lưu giữ bởi FCI.
FCI có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký để tránh bất kỳ sự sử dụng hay đặt tên nào có thể tạo ra sự nhầm lẫn.
Các điều khoản theo sau sẽ chi phối việc cấp và sử dụng tên loài chó:
Các con chó có thể không có một tên ngoài tên của người gây giống chúng. Người gây giống là chủ của chó vào thời điểm phối giống. Khi một con chó có thai đựơc bán, một giấy phép của người bán phải đựơc cung cấp trứơc khi tên con chó của người mua được đặt (xem Qui định gây giống quốc tế của FCI).
Tên một con chó không thể thay đổi một khi đã công bố.
Một người gây giống không thể đăng ký quá 1 tên cho các loài.
Một tên con chó đựơc cấp cho từng con và có hiệu lực khi không còn sử dụng. Một khi đã đựơc chấp thuận, tên con chó không thể thay đổi. Tên gọi sẽ ngưng hiệu lực vào thời điểm con chó qua đời. Tổ chức quốc gia có thể ủy quyền phân nhiệm tên một con chó cho một người thừa kế người gây giống một khi người thừa kế có quyền thừa kế. Điều khoản này cũng áp dụng cho sự chuyển nhượng hợp đồng. Người nắm giữ tên một loài chó có thể cho phép vợ/chồng của mình, người thân, kế thừa đóng vai trò là người quản lý các con chó miễn là họ trên 18 tuổi. Người nắm giữ tên loài chó vẫn là người đại diện của hiệp hội.
Các hiệp hội gây giống có 2 hay nhiều cá nhân phải nộp đơn xin cấp tên loài chó của mình; qui định nêu trên đựơc áp dụng. FCI phải đựơc thông báo mọi sự thay đổi về cấu trúc của hiệp hội. Mọi vấn đề khác sẽ đựơc chi phối bởi các điều khoản của tổ chức quốc gia liên quan. Mỗi người gây giống, trước khi nhập cư vào quốc gia khác, đựơc yêu cầu thông báo câu lạc bộ chó để ban hành văn bản bảo vệ tên loài chó.
Tên loài chó đựơc xem là tài sản. Sử dụng riêng yêu cầu có cam kết pháp lý bởi người chủ sở hữu trứơc đây nêu rõ tiếp tục sử dụng tên loài chó này. Nếu không có cam kết này và một khiếu nại từ một trong các người chủ sở hữu đã đựơc nộp lên một câu lạc bộ chó, tên loài chó này không thể đựơc sử dụng trước khi có phê chuẩn pháp lý nêu trên.
Trứơc khi có hành động gây giống nào giữa hai chủ sở hữu giống trong cùng một quốc gia tiến hành, chỉ có một người sở hữu trong liên doanh này đựơc chính thức chỉ định chịu trách nhịêm về sự tham gia tuân thủ các qui định quốc gia và quốc tế về vấn đề liên quan đến việc gây giống và đăng ký.
FCI lưu giữ một sổ đăng ký quốc tế tên các loài chó đựơc cung cấp bởi các thành viên liên kết của mình. Trứơc khi tên loài chó đựơc cấp, FCI phải đựơc hỏi liệu tên loài chó này đã có chưa. Các tên loài chó đựơc công nhận bởi FCI thịnh hành so với tên loài chó chỉ đựơc công nhận ở mức độ cấp quốc gia.
Trường hợp tranh chấp và theo yêu cầu của FCI, tên một loài chó đựơc công nhận cấp quốc gia sẽ bị huỷ nếu làm tổn hại đến tên loài chó đựơc công nhận bởi FCI.
Điều 8 – Các sự kiện
1. Chi có các buổi thi giống và thử nghiệm quốc tế mà FCI cấp giấy chứng nhận thi quốc tế là sẽ đựơc bảo trợ bởi FCI.
2. Các con chó thụôc giống monorchism, cryptorchsim và testicular atrophy không đủ tiêu chuẩn tham gia các cụôc thi và thử nghiệm.
3. Phí tham gia các sự kiện nêu trên đựơc xác định bởi hội đồng toàn thể FCI. Giám đốc điều hành FCI sẽ phát hành một hóa đơn cho một đơn xin tham gia bảo trợ của FCI để cấp giấy chứng nhận năng khiếu cho tất cả các danh hiệu quốc tế. Các phí này phải thanh toán thậm chí không cấp các danh hiệu.
Điều 9 – Giám khảo
Các tổ chức quốc gia có trách nhiệm đào tạo, kiểm tra, nhưng dựa trên qui định tối thiểu của FCI, và liệt kê tên các giám khảo của mình. Các trọng tài này phải đựơc FCI và các quốc gia thành viên công nhận.
Một giám khảo có thể liệt kê trên danh sách giám khảo của một quốc gia nếu giám khảo này là cư dân thường trú của quốc gia đó. Ngoài ra, một giám khảo có thể chỉ đựơc liệt kê trên một danh sách giám khảo.
Mỗi năm tổ chức quốc gia phải công bố một danh sách các giám khảo đựơc công nhận với các giống hay nhóm mà họ có quyền tham gia làm giám khảo. Một bản sao danh sách này phải đựơc gởi đến các thành viên/đối tác hợp đồng và hai bản sao phải đựơc gởi đến giám đốc điều hành.
Các trường hợp đặc biệt phải có sự chấp thuận bởi ủy ban toàn thể FCI.
Các điều khoản đề cập bên trên chỉ áp dụng cho các giám khảo trong các buổi thi, thử nghiệm.
Điều 10 – Qui định về qui tắc gây giống
Gây giống và phát triển giống chó phải đựơc dựa trên các mục tiêu lâu dài và theo nguyên tắc mà việc gây giống không tạo ra các bệnh, các tính khí xấu và thiếu các kỹ năng làm việc.
Việc gây giống phải đảm bảo mục tiêu bảo quản và kéo dài nhiều loại di truyền của giống.
Chỉ có các con chó khoẻ có đầy đủ chức năng đựơc sử dụng để gây giống. Điều này phụ thụôc vào người gây giống để chọn một con chó gây giống để xác định liệu giống đó có phù hợp về thể chất và tính khí để gây giống không.
Người gây giống phải đảm bảo các điều kiện thể chất và tính khí cho loài gây giống. Ngay khi chó con đựơc giám hộ bởi người gây giống, người gây giống phải đảm bảo môi trường thuận lợi về thể chất và tính khí cho chó con để đảm bảo thích nghi xã hội phù hợp.
Điều 11 – Phạt và trừng phạt
FCI công nhận sự trừng phạt có hiệu lực tại các quốc gia xuất xứ loài chó khi chính thức công bố sự trừng phạt này. Các trừng phạt phải đựơc ghi nhận và thông tin đựơc chuyển đến thành viên/đối tác hợp đồng khác để ghi nhận và áp dụng sự trừng phạt.
Điều 12 – Qui định tạm thời
Cho đến khi đã phát thảo qui định đặc biệt dành cho các cuộc đua quốc tế chó săn, qui định FCI đựơc thiết lập bởi ban chó săn và đựơc chấp thuận bởi ủy ban toàn thể và đựơc công bố qua tổng thư ký, là qui định có hiệu lực duy nhất.
Các quốc gia thành viên/đối tác hợp đồng của FCI là các thể nhân chịu trách nhiệm duy nhất các cuộc đua chó săn và đường đua ở cấp quốc gia.
Qui định đựơc áp dụng cho đến khi có phê chuẩn qui định cuối cùng.
Đựơc phê chuẩn bởi cuộc họp hội đồng toàn thể FCI tổ chức tại Dortmund, ngày 10-11/6/1991.
Điều 13: Ủy ban đoàn thể
Uy ban toàn thể bao gồm 6 thành viên từ các thành viên chính.
Các thành viên trong ủy ban toàn thể đựơc bầu bởi hội đồng toàn thể từ một danh sách các ứng viên đựơc đề xuất bởi các thành viên chính của hội đồng toàn thể. Nhiệm kỳ của các thành viên này là 4 năm. Họ có thể đựơc bầu lại. Trong trường hợp tử vong hay thương tật vĩnh viễn hay một số lý do làm cho một thành viên của ủy ban toàn thể không thể thực hiện nhiệm vụ của mình, tổ chức quốc gia quản lý của thành viên đó có thể chỉ định một thành viên thay thế đảm nhận trách nhiệm cho đến nhiệm kỳ bầu cử sắp tới. Phải thông báo ngay cho chủ tịch FCI bằng văn bản tường trình cụ thể trường hợp này. Thành viên đựơc bầu mới sẽ hoàn tất hết nhiệm kỳ của người tiền nhiệm.
Hơn nữa, mỗi nhóm khu vực (đựơc xác định theo điều 3) có đăng ký ít nhất 60.000 con chó trong năm vừa qua sẽ có quyền chỉ định một cá nhân đại diện đóng vai trò là thành viên trong ủy ban toàn thể cùng với 6 thành viên đựơc bầu của hội đồng toàn thể. Nhiệm kỳ của thành viên này cũng là 4 năm. Thành viên trong ủy ban toàn thể không thể là một thành viên của ban cùng một thời điểm.
Điều 14:  Thẩm quyền của ủy ban toàn thể theo sau:

Thực hiện các mục tiêu đựơc thiết lập trong điều lệ hiệp hội.

Thực hịên các quyết định của hội đồng toàn thể.

Quản lý công việc hàng ngày và đảm bảo rằng các điều lệ của hiệp hội và các qui định đựơc tuân thủ.

Soạn thảo ngân sách, báo cáo tài chính và các báo cáo ủy ban toàn thể và trình các hồ sơ lên hội đồng toàn thể để quyết định.

Chấp thuận tất cả các qui định đặc biệt, đựơc thiết lập bởi các ủy ban đặc biệt (ngoại trừ qui định chung của FCI).

Ra các quyết định liên quan đến sửa đổi tiêu chuẩn.

Công bố các sự kiện

Thiết lập và cập nhật danh sách các trọng tài quốc tế

Cập nhật danh sách tên loài chó

Cung cấp tài liệu cho các tổ chức in tấn và các tổ chức công khác để xuất bản Đề cử một giám đốc điều hành.

Giải quyết các tranh chấp có thể phát sinh giữa hai hay nhiều thành viên/đối tác hợp đồng theo một cách công bằng. Nếu không đạt đựơc thỏa thuận trong thời gian hợp lý, vấn đề tranh chấp sẽ đựơc đưa ra ủy ban trọng tài.

Ra các quyết định về các buổi tranh tài, thử nhiệm, các chủ đề và cuộc thi và đưa ra quyết định cuối cùng trong trường hợp chưa có sự thống nhất.

Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm và loại trừ đối tác hợp đồng. Các đối tác hợp đồng có nguy cơ bị loại trừ trình bày trường hợp của mình trứơc ủy ban toàn thể.

Uy ban toàn thể có quyền cung cấp các đề xuất và yêu cầu lên hội đồng toàn thể vào bất kỳ thời điểm nào. Ngoài ra, ủy ban toàn thể có thể đưa các ý kiến lên hội đồng toàn thể về bất kỳ vấn đề gì và cung cấp các đề xuất từ các thành viên lên hội đồng toàn thể.
Điều 15:

Thông báo cuộc họp phải đựơc gởi bởi giám đốc điều hành thay mặt cho chủ tịch và phải đựơc nhận bởi các thành viên của ủy ban toàn thể ít nhất 30 ngày trứơc ngày họp. Cuộc họp đựơc tiến hành ít nhất có 5 thành viên tham dự. Quyết định của cuộc họp đựơc thông qua bằng đa số phiếu bầu: chi có các phiếu bầu bằng nhau, lá phiếu của chủ tịch hay người đại diện là quyết định.

Uy ban toàn thể sẽ họp ít nhất 2 lần/năm.

 ỦY BAN ĐIỀU HÀNH

Điều 16: 

Uy ban toàn thể bầu các thành viên của mình trở thành chủ tịch, phó chủ tịch và thủ quỹ của FCI.

Chủ tịch FCI là đại diện pháp lý. Các vấn đề liên quan đến hiệp hội, ngoài vấn đề quản lý hàng ngày, đựơc ký bởi chủ tịch, hay ngoại trừ đựơc ký bởi một đại diện của ủy ban điều hành. Hành động pháp lý sẽ đựơc thực hiện hay hỗ trợ bởi ủy ban điều hành thay mặt cho hiệp hội và chủ tịch đưa ra sáng kiến để tiến hành các vụ kiện pháp lý.

Chủ tịch đảm bảo rằng các quyết định của ủy ban toàn thể đựơc tiến hành. Chủ tịch chủ trì các cuộc họp ủy ban toàn thể và ủy ban điều hành và chủ trì các khóa hội nghị của hội đồng toàn thể.

Trong trường hợp khẩn cấp, chủ tịch có thể đưa ra các quyết định cần thiết thay mặt cho ủy ban toàn thể và ủy ban điều hành. Tuy nhiên, chủ tịch phải cung cấp quyết định cho ủy ban toàn thể chấp thuận càng sớm càng tốt.

Phó chủ tịch hỗ trợ chủ tịch và thay mặt chủ tịch khi chủ tịch vắng mặt hay không thể thực hiện các nhiệm vụ của mình.

Thủ quỹ giám sát các vấn đề kinh tế và tài chính và có quyền đưa ra các quyết định cần thiết và phù hợp.

Điều 17:

Chủ tịch FCI, phó chủ tịch và thủ quỹ cùng lập thành ủy ban điều hành.

Phải đưa ra các quyết định khẩn cấp về các vấn đề không thể đựơc trì hoãn cho cuộc họp sắp tới của ủy ban toàn thể.

Phải sắp xếp các cuộc họp ủy ban toàn thể.

Có thể triệu tập chủ tịch hay một thành viên của một ủy ban tham dự cuộc họp để thảo luận các hoạt động và vấn đề tài chính liên quan. Nếu không đạt đựơc thỏa thuận, vấn đề sẽ đựơc đưa ra ủy ban toàn thể quyết định.

Thông báo cuộc họp phải đựơc gởi bởi giám đốc điều hành thay mặt cho chủ tịch.

Điều 18:

– Dựa trên các đề xuất từ ủy ban toàn thể, ủy ban toàn thể có thể thành lập các ban và phân nhiệm vụ cho các ban này. Các ban này có trách nhiệm trứơc ủy ban toàn thể và sẽ báo cáo các hành động của mình.

– Uy ban toàn thể sẽ chỉ định các quốc gia nào đứng trong các ban: sau đó các tổ chức quốc gia chỉ định một thành viên cho từng ban đựơc đứng ra đại diện. Các thành viên đựơc chỉ định phải có đủ năng lực cần thiết và kiến thức để thực hiện nhiệm vụ của mình.
– Các ban bầu một trong các thành viên của mình đóng vai trò là chủ tịch. Tổ chức quốc gia có mặt trong bất kỳ ban nào có thể, trong trường hợp đại diện của mình không thể thực hiện trách nhiệm, có thể thay thế đại diện khác.
– Các ban theo sau được thành lập: Ban pháp lý, Ban khoa học, Ban tiêu chuẩn
– Những ban này đựơc thành lập tối đa 6 thành viên.
– Chỉ có các thành viên trong các ban phải đựơc bầu bởi hội đồng toàn thể từ một danh sách các ứng viên. Họ không thể cùng một thời điểm là thành viên của ủy ban toàn thể.
– Nhiệm kỳ của các thành viên các ban này là 4 năm. Có thể tái bầu cử. Nếu một thành viên từ nhiệm hay nếu nhiệm kỳ của thành viên đó chấm dứt trứơc thời hạn, ủy ban toàn thể chỉ định một người kế nhiệm để đảm trách nhiệm vụ cho đến hết nhiệm kỳ.
– Bất kỳ ban nào cũng ncó thể yêu cầu tối đa 2 chuyên gia để giúp đỡ nếu cần sự thực bất kỳ vấn đề riêng biệt nào liên quan.
– Các ban này phải cung cấp cho ủy ban điều hành FCI chương trình làm việc của mình để chấp thuận trước khi thực hiện bất kỳ cụôc họp nào.
– Theo qui định các ban này cung cấp cho ủy ban điều hành, thông qua giám đốc điều hành, các biên bản cuộc họp và các báo cáo ít nhất trứơc 6 tuần trứơc khi họp.
– Khi chưa có sự chấp thuận của ủy ban toàn thể, các ban không đựơc phép công bố các báo cáo ra công chúng ngoài các kênh truyền thông của FCI.
– Uy ban toàn thể xác định nhiệm vụ của các ban.
– Thành viên của các ban khác được chỉ định dựa trên khoản $b nêu trên.
Điều 19:
Triệu tập các cụôc họp ban
Thông báo các cuộc họp ban đựơc cung cấp bởi chủ tịch các ban tương ứng, thông qua giám đốc điều hành, ít nhất 2 tháng trứơc ngày họp đã dự định.
Biên bản cuộc họp phải đựơc lập ngay sau khi kết thúc cụôc họp.

 CÁC ĐÌÊU KHOẢN CHUNG

Điều 20
Tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha sẽ là các ngôn ngữ làm việc chính thức của FCI. Các hồ sơ chính thức sẽ đựơc ghi bằng tiếng Pháp.
Điều 21
Tất cả các chức vụ trong FCI không có trả lương, ngoại trừ giám đốc điều hành. Các trách nhiệm đảm nhận có thể đựơc trả lương. Chi phí phải đựơc hoàn trả.
Uy ban toàn thể sẽ đưa ra quyết định về việc hoàn trả chi phí theo yêu cầu của từng cá nhân.
Chỉ có các chi phí chịu bởi các ban sẽ đựơc hoàn trả lại trong thời hạn qui định của ủy ban toàn thể.
Điều 22
a) Trong trường hợp tranh chấp giữa các hai thành viên chính/thành viên liên kết của FCI hay đối tác hợp đồng, một ban trọng tài bao gồm 3 thành viên của ban pháp lý không thụôc bên nào liên quan và đựơc chỉ định bởi ủy ban, sẽ đựơc triệu tập để giải quyết vấn đề. Phương thức đựơc xác định bởi 3 thành viên của ủy ban trọng tài.
b) Ban trọng tài sẽ quyết định các vấn đề tranh chấp giữa các thành viên/đối tác hợp đồng khi qui định của FCI bị vi phạm. Các tranh chấp phải đựơc trình ra giám đốc điều hành FCI bằng văn bản, cùng với tất cả chứng cứ, ít nhất trong vòng 6 tháng tính từ ngày xảy ra tranh chấp. Phương thức đựơc xác định bởi ban trọng tài và đựơc báo cáo lên ủy ban toàn thể.
Điều 23:
Mọi thành viên chính/thành viên liên kết của FCI hay đối tác hợp đồng có quyền cung cấp khiếu nại đối với thành viên/đối tác hợp đồng khác lên ủy ban toàn thể.
Mục tiêu của khiếu nại có thể là sự vi phạm điều lệ hiệp hội và qui định chung của FCI.
Các khiếu nại phải đựơc gởi làm 5 bản bằng một trong các ngôn ngữ làm việc chính thức cùng với chứng cứ bằng văn bản và mọi hồ sơ cần thiết lên giám đốc điều hành FCI. Giám đốc điều hành phải nhận các khiếu nại trong vòng 6 tháng sau ngày sự cố xảy ra hay đựơc biết bởi bên nguyên, trong bất kỳ trường hợp nào cũng không quá 1 năm tính từ ngày sự cố xảy ra.
Giám đốc điều hành sẽ xác nhận việc đơn khiếu nại đối với bên bị liên quan, thông báo rằng bên bị có quyền gởi một hồi âm 5 bản, bằng một trong các ngôn ngữ làm việc chính thức trong vòng 3 tháng. Hồi âm phải được cung cấp đầy đủ chứng cứ liên quan bằng văn bản.
Khi giám đốc điều hành nhận hồi âm, ngay lập tức sẽ gởi một bản đến bên nguyên để biết và ngay lập tức gởi hồ sơ của các bên liên quan tới các thành viên của ban trọng tài.
Ban pháp lý, trứơc khi đưa ra quyêt định, có quyền điều tra chứng cứ bằng mọi cách, bao gồm cả việc xét xử.
Một quyết định đưa ra đựơc lập bằng văn bản bằng một trong các ngôn ngữ làm việc và các bản sao của quyết định sẽ đựơc gởi ngay cho hai bên liên quan, bởi giám đốc điều hành.
Ban pháp lý sẽ đưa ra hình thức trừng phạt áp dụng. Ban này sẽ gởi quyết định lên ủy ban toàn thể mà từ ban này có thể nộp đơn cứu xét lên hội đồng toàn thể. Các bên liên quan có quyền hạn giống nhau.

Điều 24:
Vào ngày 31/12 mỗi năm, bảng kê tài chính cho năm trước và ngân sách cho năm tiếp theo sẽ đựơc cung cấp. Bảng kê tài chính và ngân sách đựơc phê chuẩn tạm thời bởi ủy ban toàn thể, phê chuẩn cuối cùng bởi cuộc họp hội đồng toàn thể kế tiếp.
Điều 25:
Trường hợp giải thể hội đồng toàn thể tự ý, hội đồng toàn thể sẽ chỉ định hai thành viên thanh lý và sẽ xác định quyền hạn của họ.
Trong mọi trường hợp giải thể hội đồng tự ý hay bắt buộc bởi tòa án vào bất kỳ thời điểm này hay vì bất kỳ lý do gì, tài sản thanh lý của tổ chức sẽ đựơc chuyển đến các hiệp hội hoạt động mục đích tương tự, theo sự chỉ định của hội đồng toàn thể.
Hội đồng toàn thể có thể công bố sự giải thể tổ chức khi có 2/3 thành viên tham dự. Quyết định giải thể có thể thông qua nếu thành viên có mặt tham gia cùng nhất trí.
Điều 26:
Trong trường hợp tranh chấp, chỉ có bản gốc mới đựơc áp dụng.
Điều 27:
Bất kỳ vấn đề nào không đựơc nêu rõ trong điều lệ hiệp hội này, đặc biệt việc công bố các phụ lục cho Moniteur Belge sẽ được giải quyết dựa trên các điều khoản của chương III luật pháp Bỉ ngày 27/6/1921 dành cho các hiệp hội và cơ sở phi lợi nhuận và các hiệp hội phi lợi nhuận quốc tế.
Các điều lệ của hiệp hội này đựơc phê chuẩn tại Winterthur vào ngày 22/1/1990.